May 3, 2020

Aarti of Maiya Vaishnodevi

By Sharma Je Links

!! Aarti of Maiya Vaishnodevi !!
Om Jai Shri Sunder Lalitey Mahaa
Jai Shri Sunder Lalitey,
Chakropari Raajat Kaameshwar Sahitey !! …Om Jai Dev Jai Dev… !!
Om Saa Vindu Guna Kono Pari Raajat,
Vasukoney Mahaaraajat Mahaaraajat,
Tad Upari Dash Ko Na Dhwaj Shuddh Chatur Dwaree !! …Om Jai Dev … !!
Matindeyndu Kadaatal Bhooshit Guna Rajasey,
Mahaaraajat Mahaaraajat,
Tadupari Trirek Nirmit Shobhit Manu Rajsey !! …Om Jai Dev … !!
Shri Chakropari Raajat Manu Vin Mahaa Tanutey,
Mahaarajat Mahaaraajat,
Neeranjan Sah Tvanjey Param Safal Lalitey !! …Om Jai Dev … !!
Tvamm Maam Paalay Nityam, Tvaam Maam Palay Nityam
Mahaaraajat Mahaaraajat,
Trikuta Jagdambey !! …Om Jai Dev … !!
Om Jai Shri Sundar Lalitey,
Mahaa Jai Shri Sundar Lalitey,
Shri Chakropari Raajat Kaameshwar Sahitey !! …Om Jai Dev … !!
Om Aartirkyam Samar Pyami
Om Onkaaram Vindum Sanyuktam Nityam Dhyay Antiyoginah
Kaamdam Mokshadam Chaev, Onkarray Namo Namah
Om Shankha Madhya Sthitam Toyam Bhraamitam Devyopari !
Anga Lagney Manushyanam Brahm Hatya Dikam Hareyt !!
!! Jai Mata Di !!