Category: Jai Kumar

Daatar Bero Kar Par ~ Jai Kumar

Sacha Guru Mangal Gir Recordist: Mehboob Magsi & Aftab Malak Music by: Nazakat Ali Selection Daya Ram Kanwal Jewat Ram Jani (President Shree Guru Mangal […]

March 19, 2009

Budho Atham Bhagat ~ Jai Kumar

Sacha Guru Mangal Gir Recordist: Mehboob Magsi & Aftab Malak Music by: Nazakat Ali Selection Daya Ram Kanwal Jewat Ram Jani (President Shree Guru Mangal […]

March 19, 2009

Bhar Toun Jholi ~ Jai Kumar

Sacha Guru Mangal Gir Recordist: Mehboob Magsi & Aftab Malak Music by: Nazakat Ali Selection Daya Ram Kanwal Jewat Ram Jani (President Shree Guru Mangal […]

March 19, 2009

Sacha Mangal Gir Sain ~ Jai Kumar

Sacha Guru Mangal Gir Recordist: Mehboob Magsi & Aftab Malak Music by: Nazakat Ali Selection Daya Ram Kanwal Jewat Ram Jani (President Shree Guru Mangal […]

March 19, 2009

Piyaran Main Piyaro Aa ~ Jai Kumar

Sacha Guru Mangal Gir Recordist: Mehboob Magsi & Aftab Malak Music by: Nazakat Ali Selection Daya Ram Kanwal Jewat Ram Jani (President Shree Guru Mangal […]

March 19, 2009