Sacha Guru Mangal Gir
March 19, 2009

Sacha Guru Mangal Gir

By Sharma Je Links

Sacha Guru Mangal Gir 
Ramesh Rahi & Jai Kumar’s album No:02 “Sacha Guru Mangal Gir” released by Shree Guru Mangal Gir sangeet Shewa Mandli Thano Bulla Khan

 

  1. Guru Mangal Gir Jo Melo ~ Ramesh Rahi
  2. Piyaran Main Piyaro Aa ~ Jai Kumar
  3. Aum Guru Deva Namah ~ Ramesh Rahi
  4. Sacha Mangal Gir Sain ~ Jai Kumar
  5. Guru Mangal Gir Je Dar ~ Ramesh Rahi
  6. Bhar Toun Jholi ~ Jai Kumar
  7. Guru Mangal Gir De NIshcho ~ Ramesh Rahi
  8. Budho Atham Bhagat ~ Jai Kumar
  9. Halo Sab Darshan Payoun ~ Ramesh Rahi
  10. Daatar Bero Kar Par ~ Jai Kumar

Back to Bhajan's Page

Please leave your valuable comments bpGRcgaYkJ